Rachunek powierniczy

CZYM SIĘ RÓŻNI OTWARTY RACHUNEK POWIERNICZY OD ZAMKNIĘTEGO? Różnica między zamkniętym a otwartym rachunkiem powierniczym sprowadza się do momentu przekazania środków pieniężnych deweloperowi. W przypadku rachunków zamkniętych bank trzyma wpłaty nabywców aż do zakończenia inwestycji, z kolei przy otwartym bank przelewa deweloperowi transze wraz z zakończonymi etapami prac na budowie.jak bezpiecznie kupić mieszkanie

Mieszkaniowy rachunek powierniczy służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, tj. na poczet ceny nabycia prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej.

Otwarty rachunek powierniczy

W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata deweloperowi środków na nim zdeponowanych następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej, a ściślej – po kontroli banku i stwierdzeniu, że zakończono dany etap realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Zamknięty rachunek powierniczy

Natomiast w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata deweloperowi środków na nim zdeponowanych następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej, a ściślej – po otrzymaniu przez bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo będące przedmiotem danej umowy deweloperskiej, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca.